Povinný předškolní ročník

Povinné předškolní vzdělávání

Novelou zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon vydanou pod č. 178/2016 Sb. se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé 1. 9. 2017.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li dítě do 1. 9. stávajícího roku pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá v MŠ Týn nad Vltavou formou pravidelné denní docházky v rozsahu čtyř hodin denně, a to od 7.30 do 11.30 hodin. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

1. Povinnost zákonných zástupců omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ

Povinností rodičů/zákonných zástupců je omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole, a to buď

1)    telefonicky – tzn. na telefonní číslo do třídy, kam dítě dochází (telefonní čísla jsou uvedena v šatnách MŠ případně na webových stránkách MŠ)

2)    e-mailem na omluvenka@mstyn.cz s uvedením jména dítěte, pracovištěm MŠ a třídou, kam dítě dochází a dobou nepřítomnosti dítěte

3)    na k tomu určeném formuláři – omluvném listu, a to v případě nepřítomnosti dítěte delší než 2 týdny (možno vyzvednout na třídách nebo stáhnout z webových stránek MŠ)

a to nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti.

  Odhlášení stravování na dobu omluvené nepřítomnosti se provádí telefonicky u vedoucích školních jídelen MŠ nebo na e-mailových adresách: stravovani.hlinecka@mstyn.cz, stravovani.ulipy@mstyn.cz, stravovani.dew@mstyn.cz, jidelna@zshlinecka.cz (MŠ Komenského).

Plánovanou delší nepřítomnost (dovolenou apod.) rodiče/zákonní zástupci oznamují na formuláři – omluvný list a odevzdávají p. učitelkám ve třídě.

2. Úplata za předškolní vzdělávání – školné

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

3. Individuální vzdělávání

V odůvodněných případech se mohou rodiče rozhodnout plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání bez pravidelné denní docházky do MŠ. To jsou rodiče povinni oznámit ředitelce MŠ tři měsíce před začátkem nového školního roku. Vedení MŠ rodičům doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Škola má za úkol ověřit úroveň takového vzdělávání a případně rodičům doporučit další postup.

V Mateřské škole Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou, se podle školního řádu uskuteční ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, které byly zákonnému zástupci dítěte doporučeny.

Řádný termín pro ověření je vždy první pondělí v listopadu daného školního roku, náhradní termín třetí pondělí v listopadu, vždy od 8.00 hodin, případně dle domluvy s ředitelkou MŠ. Rodiče se dostaví s dítětem do té mateřské školy, kde jsou zapsáni.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud se zák. zástupce s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitelka MŠ v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte a dítě musí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato.

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz