ZÁPIS 2023/24

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis probíhá v tomto termínu a místě:

  • úterý 2. května 2023 od 10.00 do 16.00 hodin (podle příjmení dítěte A–L)*
  • středa 3. května 2023 od 10.00 do 16.00 hodin (podle příjmení dítěte M–Ž)*
  • v MŠ Hlinecká 729, pavilon C – 5. třída (zápis pro všechna pracoviště MŠ)

* v zájmu plynulosti zápisu do MŠ prosíme rodiče o využití příslušnosti  pro jednotlivé dny podle počátečního písmene příjmení dítěte

Ve dnech přijímacího řízení mají všechny podané žádosti stejnou váhu, při přijetí dítěte nerozhoduje datum a čas podané žádosti. Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.


Zákonní zástupci dítěte k zápisu do MŠ s sebou přinesou

  • rodný list dítěte, občanský průkaz
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – žádost musí obsahovat na str. 2 vyplněné potvrzení od dětského lékaře
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout:

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let, nejdříve však od 2 let – dle volné kapacity MŠ.

Pokud počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, postupuje ředitelka školy při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle stanovených kritérií pro školní rok 2023/24.

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.


Další informace pro rodiče k zápisu do MŠ:

Do mateřské školy můžete zapsat dvouleté dítě, ale pokud do konce školního roku ( do 31. 8.) nedovrší věku 3 let, nemá na školku právní nárok. Neznamená to však, že není šance na přijetí. Pokud má mateřská škola podmínky a volnou kapacitu, může dvouleté dítě přijmout.

K zápisu do mateřské školy musí být dítě očkované či mít doklad od dětského lékaře, že je proti nákaze imunní či že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Vyjádření lékaře je součástí Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, str. 2. S vyplněnou žádostí se zákonný zástupce dostaví k zápisu do MŠ. Dítě bez očkování či výše zmíněných dokladů od dětského lékaře nemůže být do MŠ přijato.

Dovednosti dítěte před vstupem do mateřské školy

Samozřejmě, že děti nemusí splňovat všechny body, je však ideální, abyste s nácvikem těchto dovedností začali co nejdříve. Určitě na dítě netlačte, ale zkuste dovednosti hravou formou procvičovat, nechceme v dítěti vyvolat pocit, že pokud nebude šikovné, nikdo ho ve školce nebude chtít.

Dovednosti, které by dítě mělo zvládat:

Svlékání a částečné oblékání

Na procházky se s pár výjimkami ohledně počasí chodí téměř každý den. Je proto důležité, aby se dítě zvládlo alespoň zčásti obléci. S nazouváním bot, zavazováním tkaniček, zapínáním knoflíků samozřejmě pomáhá pedagog, ale je nezbytné, aby se dítě učilo  zvládnout obléci kalhoty, čepici, mikinu…

Stolování

Dítě by mělo umět sedět u stolečku, odnést si prázdný talíř od polévky, případně si přinést talíř s hlavním chodem, pít z hrnečku a používat lžíci. Knedlíky a maso dostávají děti nakrájené, je však důležité, aby se dovedly samy nakrmit, protože krmení v počtu 24 dětí je pro pedagogy nereálné. Důležité je, aby dítě vydrželo u jídla sedět na místě a nepobíhalo kolem stolu.

Vyprazdňování

Je nezbytné, aby dítě nepoužívalo pleny a bylo schopné rozpoznat, kdy potřebuje na WC. Také by se mělo samo svléknout. S hygienou na WC samozřejmě pomáhá personál MŠ. V tomto věku je naprosto běžné, že se občas dítě počůrá.

Hygiena

Dítě by mělo být zvyklé umývat si ruce nejen po toaletě, ale i před a po jídle. Také by mělo být schopné si ruce utřít do ručníčku.

Udržení pozornosti

Jelikož název obsahuje slovo „škola“, i v mateřské škole se děti vzdělávají, a proto je důležité, aby dítě zvládlo setrvat u činnosti alespoň 5 – 10 minut, a to při malování, cvičení, divadélku, volné hře apod.

Chůze po schodech

Při nástupu do školky se již dítě nemůže vozit v kočárku, ale musí být schopné chůze po schodech s přidržováním se zábradlí. Poté můžete postupně nacvičovat střídání nožiček. Ideální jsou pěší výlety přiměřené věku, aby dítě poté bylo schopné jít ve dvojici na procházku či na výlet (výlety v MŠ však nebývají na začátku školního roku a u nejmladších dětí se první pobyty venku uskutečňují především na zahradě).

Snaha o úklid hraček

Děti by měly být z domova naučeny, že si po sobě mají uklidit. Ve školce k tomu mají paní učitelky vytvořený rituál, aby se děti lépe orientovaly (zacinkání zvonečku, zpěv uklízecí písničky apod.). Důležité je, aby dítě vědělo, že každá hračka má své místo. Na začátku školního roku samozřejmě paní učitelka s úklidem dětem pomáhá.

Zvyk na odloučení od maminky

Před nástupem do mateřské školy je ideální, aby již zažilo odloučení od maminky či jiného zákonného zástupce alespoň na kratší dobu. Na začátku je běžné, že děti pláčou, ale je důležité, aby věděly, že se na chvilku maminka vzdálí a poté se zase vrátí.

Reakce na pokyn

I u takto malého dítěte je důležité, aby respektovalo autoritu. Dítě by mělo být poslušné, při pokynu „stůj“ na procházce musí zastavit.

Používání zdvořilostních slov

Důležité je, aby se dítě učilo umět pozdravit, požádat a poděkovat. Při příchodu do třídy by mělo paní učitelku pozdravit, stejně tak i při odchodu. Ve školce je vedeno ke slušnému chování, učí se poprosit a poděkovat.

Motivace dítěte před vstupem do mateřské školy

Vhodné je, abyste s dítětem probírali, co se bude ve školce dít, s dítětem mluvili pozitivně. Je důležité, aby dítě mělo dostatek informací a zmenšil se mu tak strach z neznámého. Doma by neměly zaznívat věty typu: „No počkej, ve školce tě vychovají, tohle se jim líbit nebude.“ Dítě si zbytečně vytvoří ke školce bariéru.

Povinné předškolní vzdělávání

V případě povinného předškolního vzdělávání mají děti u zápisu přednost. Dítě však může být vzděláváno individuálně, je však nutné ho přihlásit do mateřské školy a nahlásit ředitelce individuální vzdělávání dítěte. Pokud dítě s povinným předškolním vzděláváním do mateřské školy nepřihlásíte, dopouštíte se přestupku s pokutou.

Na děti se státním občanstvím v ČR, které pobývají déle než 90 dnů v cizině, se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Dětí s povinným předškolním vzděláváním se netýká povinnost očkování.

Věříme, že nástup Vašeho dítka do školky bude bezproblémový. Těšíme se na Vás a Vaše dítě v průběhu přijímacího řízení či na dni otevřených dveří v mateřské škole.

Pokud budete mít další dotazy k zápisu do MŠ, neváhejte se obrátit na ředitelku školy na tel. čísle 602 561 005 nebo napište na e-mail: markova@mstyn.cz.

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz