Vzdělávání prostřednictvím šablon

Od počátku školního roku 2017/18 jsme se zapojili do projektu

Vzdělávání prostřednictvím šablon – z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – výzva č. 02/16/022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, vyhlášeném MŠMT ve spolupráci s Evropskými strukturálními a investičními fondy.

Projekt je zaměřen na jedno případně kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí atd. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílovou skupinou jsou: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Díky vstupu do tohoto projektu jsme již v MŠ realizovali část aktivit, některé nás teprve čekají (v průběhu šk. roku 2018/19):

školní asistent – personální podpora MŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta. Tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent pracuje od 1. 9. 2017 v MŠ Komenského, ve třídě Skřítků – tuto aktivitu ze šablon budeme využívat ještě následující školní rok 2018/19

chůva v mateřské škole – personální podpora v MŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva pomáhá pedagogickému pracovníkovi zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Chůva pracuje v MŠ Hlinecká v 1. třídě nejmladších dětí od září 2017. Tuto aktivitu z projektu máme dánu na jeden školní rok, přičemž bychom rádi v dalším školním roce pokračovali s chůvou i nadále, tentokrát z projektu „Šablony II“, vyhlášeném na konci února 2018

další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem této aktivity je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Tato aktivita nám umožňuje vyslat pedagogy na semináře v oblasti osobnostně sociálního rozvoje, v oblasti prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti, inkluze či specifikace práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.

sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv v MŠ. Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz